چارت تشکیلاتی فرمانداری قصرقند

فرماندار

معاونت سیاسی و اجتماعی

معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی

بخشدار مرکزی

بخشدار ساربوک

بخشدار تلنگ