مسئول روابط عمومی فرمانداری قصرقند سرکار خانم حواناروئی

شماره های تماس با روابط عمومی 2-05435242201 داخلی 217