روابط عمومی فرمانداری

مسئول روابط عمومی فرمانداری قصرقند مهدی بلیده

شماره های تماس با روابط عمومی 2-05435242201 داخلی 217