معاون سیاسی،امنیتی و انتظامی فرمانداری

 

 

 

زین العابدین کریمدادی

معاون سیاسی،امنیتی و انتظامی فرمانداری

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار

 

   

 

 عبدالصمد هوتی

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری