بخشدارمرکزی شهرستان قصرقند

سعیدعیسی نیا 

سعید عیسی نیا

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سمت های قبلی:

 • کارشناس امور دهستانها و شوراهای شهرستان ایرانشهر
 • مسئول امور مالی فرمانداری دلگان
 •  مسئول روابط عمومی فرمانداری دلگان
 •  کارشناس سیاسی انتظامی بخشداری شهرستان خاش
 • سرپرست صندوق مهر امام رضا (ع) شهرستان دلگان
 • مسئول پیگیری امورات هدفمندی یارانه ها و سهام عدالت فرمانداری شهرستان خاش در دفتر اقتصاد و برنامه ریزی
 • مسئول تدارکات و پشتیبانی انتخابات فرمانداری دلگان در ادوار مختلف
 • رابط استانداری و فرمانداری در حین انتخابات
 •   مسئول فرهنگی گردان ۲۵۵ عاشورا
 • دبیرکمیته اشتغال فرمانداری شهرستان خاش
 • کارشناس تعزیرات آردو نان فرمانداری شهرستان دلگان
 • سرپرست بخشداری تلنگ هم اکنون
 • فرمانده پایگاه شهید رجایی بسیج ادارات شهرستان قصرقند هم اکنون
 • بخشدار مرکزی شهرستان قصرقند هم اکنون